ข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงาน

1.พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

2. นโยบายความมั่งคงแห่งชาติ พ.ศ.2558 - 2564

3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560 - 2564

4. นโยบายรัฐบาล

5. แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560 - 2579)

6. แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564)

7. จุดเน้นนโยบายของรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ (นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)

ข้อมูลผลการดำเนินงาน

แผนปฎิบัติราชการขององค์กร