ข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงาน

1. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา พ.ศ.2560

2. แผนนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ..2560-2564)

3. นโยบายของรัฐบาล

4. นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

5. จุดเน้นนโยบายของรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ (นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)

6. ข้อมูลคุณภาพทางการศึกษา

    - ข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net)

    - ข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-Net)

          - ความรู้ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ระดับ ปวช.3

          - ความรู้ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ระดับ ปวส.2

     -  ข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบ (N-Net)

7. ข้อมูลสถิติทางการศึกษา

    - อัตราการเข้าเรียนต่อประชากรวัยเรียน

8. ข้อมูลบริบทพื้นที่

   - ข้อมูลทั่วไป

   - สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม

ข้อมูลผลการดำเนินงาน

ข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษา ในพื้นที่การดูแลของสำนักงานศึกษาธิการภาค 7