ABCD0005_resizeนางวิภา  จิรจินดากุล  หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษา พร้อมด้วยนางญาดา  วงศ์ดาว  นักวิชาการชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2555 และจัดทำคำของบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2555 ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่่งอันดามัน เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2553 ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต โดยกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน กระทรวงมหาดไทย ได้มอบหมายให้ สบย.10 รับผิดชอบในการจัดทำรายละเอียดโครงการยกระดับศักยภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว

ญาดา  วงศ์ดาว  รายงาน/ภาพ

 

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 25 กันยายน 2012 เวลา 15:25 น.)