DSC00026_resizeนายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 พร้อมด้วย นางวิภา จิระจินดากุล นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ และ นางญาดา วงศ์ดาว นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  ได้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการแลแผนกลุ่มจังหวัดของสป.ศธ.ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ในระหว่างวันที่ 19 - 22 ตุลาคม 2553 ณ โรงแรมมิรามาร์ กทม. โดยมี นายนิวัตร นาคะเวช และนายสมบัติ สุวรรณพิทักษ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน และมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูงของ สป.ศธ. ได้แก่ ผตร.ศธ. ที่ปรึกษา สป.ศธ. ผู้บริหารระระดับสำนักส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เจ้าหน้าที่ของสนย.สป.ศธ. และ ข้าราชการจาก สบย.1-12 และกทม.

ญาดา วงศ์ดาว  รายงาน/ภาพ