วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 นายนิสิต ชายภัตร์ รองศึกษาธิการภาค 7 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 7 และคณะข้าราชการบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคใต้) ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีท่านรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ(นายอำนาจ วิชยานุวัติ)ให้แนวทางการดำเนินงานและประเด็นสำคัญของการประชุม มีผู้อํานวยกํารสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวนิติยา หลานไทย)นำเสนอเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติกับความเชื่อมโยงแผนพัฒนาภาคสู่แผนปฏิบัติราชการ และมีผู้อํานวยการสำ
นักพัฒนานวัตกรรมจัดการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (นายอโณทัย ไทยวรรณศรี) นำเสนอความเป็นมา และการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา วิทยาเขตสตูล อําเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล