วันที่ 12 ธันวาคม 2561 นายนิสิต ชายภักตร์ รองศึกษาภาค 7 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 7 มอบหมายให้นางภัทรานันทน์ นาควิวิตร ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และนางสุขเกษม รักแต่งาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ชำนาญการ เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านการคลัง ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2562 ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดนครปฐม