reo7_25620114วันจันทร์ ที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 09:00 น. นายชาญ ตันติธรรมถาวร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 6 นายดาลัน นุงอาหลี ศึกษาธิการจังหวัดสตูล นายสะอาด อุสมา รองผอ.สพป.สตูล และนางภภริญ ใจเขียว ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ศธภ.7 และคณะ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านเกาะอาดัง อ.เมือง จ.สตูล สังกัด สพป.สตูล เพื่อ รับฟังผลการดำเนินตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมปัญหาอุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะแก่สถานศึกษา โดยมีนายชาตรี ศรีหา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะอาดัง และคณะครูนักเเรียน ให้การต้อนรับ

 


แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2019 เวลา 15:01 น.)