reo7_25620116วันพุธ ที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 09:00 น. นายชาญ ตันติธรรมถาวร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 6 และนางภภริญ ใจเขียว ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ศธภ.7 และคณะ ตรวจเยี่ยมสำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล เพื่อรับฟังผลการดำเนินตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมปัญหาอุปสรรคและให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงาน โดยมีนายอุดร สิทธิพาที ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล และผู้อำนวยการศูนย์ กศน.ทั้ง 7 อำเภอ และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรั