วันที่ 29 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 โดยกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษาได้จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการ TFE (Teams for Education) ระดับภาค ณ ห้องประชุมรวมใจ สำนักงานศึกษาการภาค 7 ในการจัดประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานให้ผู้บริหาร บุคลากรที่รับผิดชอบของหน่วยงานตลอดจนผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ และประสานกิจกรรมการดำเนินงาน ขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินงานระหว่างสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 กับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่ ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ โดยผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารหน่วยงาน/สถานศึกษา และผู้แทนสถานศึกษาทุกสังกัด