วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 จัดประชุมเพื่อวางแผนการทำงานแบบบูรณาการในการแก้ไขปัญหาเด็กตกหล่น และออกกลางคัน ในเขตตรวจราชการที่ 6 โดยได้รับเกียรติจากท่านรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ(นายอำนาจ วิชยานุวัติ) เป็นประธานการประชุมฯ และมอบนโยบาย แนวทางการดำเนินงานแบบบูรณาการในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในพื้นที่