วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 นางภภริญ  ใจเขียว นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 7 เข้าร่วมประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนตามนโยบาย การปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1 ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพมหานคร โดยมีนายอำนาจ  วิชยานุวัติ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุม