วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 นายวิทูร ทวีปรีดา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา เข้าร่วมประชุมการเตรียมงานโครงการชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเกษ “ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้ องค์ราชัน” โดยได้รับเกียรติจากพลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่ปรึกษาโครงการ เป็นประธานเปิดการประชุมฯ พร้อมนี้มีนายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายอำนาจ วิชยานุวัติ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศึกษาธิการภาค ศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ เพื่อวางแผนการดำเนินการโครงการดังกล่าว ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการจัดกิจกรรมนี้ขึ้น