วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 จัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับทุนการศึกษาพระราชทาน (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ 11 ปีการศึกษา 2562 ระดับภาค ณ ห้องประชุมรวมใจ สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมฯ นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วยศึกษาธิการจังหวัด (กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต และระนอง) และผู้แทนจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (นางสาวศรี ศรีงาม) โดยนายวิทูร ทวีปรีดา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 7 เป็นเลขานุการการประชุมฯ