วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 นำโดยนางภภริญ ใจเขียว นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 ร่วมกับบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ต้อนรับคณะผู้ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการจากกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมรับการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับสำนัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สำนักงานศึกษาธิการภาค 6

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2019 เวลา 13:25 น.)