reo7_20190405

วันที่ 5 เมษายน 2562 นางภภริญ ใจเขียว นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดคนลงตำแหน่งตามโครงสร้างกรอบอัตรากำลังของสำนักงานศึกษาธิการภาค 1-18 สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมสอาด พิมพ์สวัสดิ์ ชั้น 9 อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมฯ