วันที่ 25 เมษายน 2562 นางภภริญ ใจเขียว นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 เข้าร่วมประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ครั้งที่ 2/2562 เพื่อให้สำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด รับทราบนโยบายการปฏิบัติงานและแนวทางการขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาคและระดับจังหวัด ซึ่งเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้สำนักงานศึกษาธิการภาค และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สามารถปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาให้สามารถบรรลุเป้าหมาย ณ โรงแรม รอยัล ซิตี้ ปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร