ระหว่างวันที่ 30 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2562 ศึกษาธิการภาค 6  มอบหมายให้ นางญาดา วงศ์ดาว นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา และ นางสาวสุวรรณา รักเหย้า นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติระดับภาค  ณ โรงแรมลักษวรรณ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย