ระหว่างวันที่ 27-31 พฤษภาคม 2562 นายวิทูร ทวีปรีดา ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา นางญาดา วงศ์ดาว ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา และนางสาวนฤมล นำจันทร์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินการพัฒนาการเรียนรู้ ของจังหวัดในพื้นที่การดูแลของสำนักงานศึกาาะิการภาค 6 (จังหวัดพังงา จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง และจังหวัดสตูล) ตามโครงการ TFE (Team For Education)  เพื่อรับทราบความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน รวมทั้ง ให้ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหา ตลอดจนพัฒนาการดำเนินงานในกิจกรรม ขั้นตอนต่อไป ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและให้ข้อมูล ด้วยดี