ระหว่างวันที่ 28-31 พฤษภาคม 2562 นายวิทูร ทวีปรีดา ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 นำคณะกรรมการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ดำเนินการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ที่ผ่านการคัดกรองข้อมูลเบื้องต้น ปีการศึกษา 2561 ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ 1) โรงเรียนบ้านลำทับ สังกัด สพป.กระบี่ 2) โรงเรียนบ้านทรายขาว สังกัด สพป.กระบี่ 3) โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง สังกัด สพป.ตรัง เขต 2 และ 4) โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) สังกัด อปท.จังหวัดสตูล โดยมีคณะกรรมการประเมินฯ ดังนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิ นายสมจริง อินทรักเดช ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ นายบุญพฤกษ์ มะศิริ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ศธจ.กระบี่ ผู้แทนหน่วยงานต้นสังกัดสถานศึกษา นายเฉลิม เรืองทองเมือง ผู้แทนโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ฯ จังหวัดกระบี่ นายเรวัต มะสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยเสียด จังหวัดตรัง นายสาคร เย่าเฉื้อง ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอด จังหวัดสตูล นายสุทธิ สายสุนีย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสตูล และมีนางสาวนฤมล นำจันทร์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เป็นกรรมการและเลขานุการ