ระหว่างวันที่ 10-12 มิถุนายน 2562 สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาในพื้นที่  โดยนายวิทูร ทวีปรีดา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 เป็นประธานเปิดการประชุมฯ ได้รับการอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี นายประยุทธ ละม้ายแข นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ และนายพิชญพงศ์ กีรติศานติ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ผู้เข้าร่วมการประชุมจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่ทั้ง 6 จังหวัด (จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดระนองและจังหวัดสตูล) เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและร่วมวางแผนการดำเนินงานด้านข้อมูลสารสนเทศในพื้นที่ให้มีความเชื่อมโยงและสามารถบูรณาการไปในทิศทางเดียวกันได้ ณ ห้องประชุมสำนักงาน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต