ระหว่างวันที่ 10-12 มิถุนายน 2562 นางภภริญ ใจเขียว ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 เป็นประธานเปิดการประชุม และนายณรงค์ พันหนูเทียน ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน ร่วมให้คำแนะนำแก่ผู้เข้าร่วมประชุม โดยมีผู้รับผิดชอบโครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำต้นแบบแนวทางการนิเทศติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับภาค ณ โรงแรมโบ๊ทลากูน รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต