วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 นายวิทูร ทวีปรีดา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 พร้อมคณะข้าราชการและบุคลากร ต้อนรับคณะติดตามเชิงบูรณาการการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติในภูมิภาค เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา พร้อมทั้งรับทราบปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนางานด้านการศึกษาให้มีความแข็มแข็งและตอบสนองทิศทางการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน