วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 นายชุมพล ศรีสังข์ รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ปฎิบัติหน้าที่ศึกษาธิการ สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาภาค 6 และผู้ที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 1/2562 เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ จากคณะกรรมการ ในการจัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านศึกษา ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 โดยผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหาร นายสมพร ฉั่วสกุล ข้าราชการบำนาญ นายมนตรี พรผล ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ผศ.ดร.พิทา จารุพูนผล จากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และผศ.ดร.รัตนา เวทย์ประสิทธิ์ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต และผู้แทนศึกษาธิการจังหวัดทั้ง 6 จังหวัดในพื้นที่ ณ ห้องประชุมรวมใจ สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต