ระหว่างวันที่ 18-19 กรกฎาคม สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 จัดโครงการอบรมหลักสูตร "การพัฒนาสถานศึกษาตามแนวพระราโชบายด้านการศึกษา ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติด้วยกระบวนการออกแบบความคิด(Design Thinking) โดยได้รับเกียรติจากนายพิเชษฐ์ เจ้ยทองศรี ศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีเปิด และนายวิทูร ทวีปรีดา ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษากล่าวรายงานการจัดโครงการฯ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมเป็นผ๔้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง จากในพื้นที่การดูแลของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 (จังหวัดกระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง และสตูล)