reo6_24072562ระหว่างวันที่ 24-25 กรกฏาคม 2562 นายชุมพล ศรีสังข์ รองศึกษาธิการภาคสำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้นางภัทรานันทน์ นาควิจิตร ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจิตอาสา 904 ณ โรงแรมเมืองลิกอร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อมุ่งเน้นสร้างผู้นำที่มีคุณสมบัติพร้อมจะเป็นต้นแบบ และเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ประชาชน ซึ่งมีหน้าที่แปลงนโยบายของศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสา 904 วปร.ภาค 4 ไปสู่การปฏิบัติ สามารถแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้