reo6_25072562วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 นายชุมพล ศรีสังข์  รองศึกษาธิการภาค 5 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 6 เป็นประธานเปิดการประชุมสนทนากลุ่ม(Focus Group) โครงการศึกษาผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของสถานศึกษา ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมเป็นผู้แทนสถานศึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิจาหน่วยงานต่าง ๆ  ณ ห้องประชุมรวมใจ สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต