ประกาศสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 เรื่องมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

reo6_19072562_000