ประกาศสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 เรื่องมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

reo6_19072562_0001