ประกาศสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 เรื่องมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชนืส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

reo6_1919072562_001