reo6_7082562วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการ TFE (Teams For Education) และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดรูปแบบและวางแผนการติดตามและประเมินผล สถานศึกษานำร่องที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้แทนของจังหวัด ระดับภาค ณ ห้องประชุมรวมใจ สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมวางแผนการดำเนินงานประกอบด้วย นายสมพร ฉั่วสกุล ข้าราชการบำนาญ นางสาวดวงกมล เอส ข้าราชการบำนาญ และดร.อดุล นาคะโร อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต