reo7_04092562

วันพุธที่ 4 กันยายน 2562 นายชุมพล ศรีสังข์ รองศึกษาธิการภาค 5 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 6 เป็นประธานในพิธีเปิดและพิธีปิดกิจกรรม "รวมพลังน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา เพื่อพัฒนาคนให้ก้าวไกลสู่ศตวรรษ ที่ 21" โดยการบูรณาการ 3 โครงการ ได้แก่ โครงการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ โครงการ TFE (Teams For Education) และโครงการขับเคลื่อน การพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในพื้นที่ดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน310 คน โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม คือ เพื่อส่งเสริม สนุบสนุนให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน ได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และแนวทางการดำเนินงานที่จะนำไปปรับปรุง พัฒนาประยุกต์ใช้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ภายในงานมีการจัดนิทรรศการภายใต้โครงการทั้ง 3 โครงการ จากสถานศึกษาที่เป็นตัวแทนของจังหวัดกระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง และสตูล และมีการนำเสนอรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษานำร่อง ตามโครงการ TFE (Teams For Education) และนำเสนอผลงานวิจัย องค์ความรู้ นวัตกรรม หรือแนวปฎิบัติที่ดีเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย (Best Practices) ที่มีการขยายผล ต่อยอดผลงาน ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต


reo7_0409256201
 ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ >> www.facebook.com/Reo6Phuket <<