23112010062                     สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารเรียนอนุบาล และทรงเยี่ยมหมู่บ้านเด็กโสสะภูเก็ต เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2553 เวลา 09.00 น. ในการนี้ นายสมพร ฉั่วสกุล ผอ.สบย.10 และนายเจน แผลงเดชา นวศ.ชำนาญการพิเศษ ได้เข้าเฝ้ารับเสด็จ ณ หมู่บ้านโสสะภูเก็ต

 

                    หมู่บ้านเด็กโสสะภูเก็ต ได้ก่อสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2550 บนเนื้อที่ 10 ไร่ ซึ่งได้รับบริจาคที่ดินจากบริษัททุนธนชาต จำกัด (มหาชน) จำนวน 5 ไร่ และมูลนิธิเด็กโสสะฯ จัดซื้อเพิ่มอีก 5 ไร่ งบประมาณค่าก่อสร้างได้รับเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา และเงินสนับสนุนจาก SOS Children's Villages International  โดยก่อสร้างบ้านพักแม่และเด็ก 12 หลัง อาคารเรียนอนุบาล อาคารสำนักงาน บ้านพักเจ้าหน้าที่ บ้านพักผู้อำนวยการ บ้านพักรับรอง อาคารจอดรถและซ่อมบำรุงอย่างละ 1 หลัง ค่าใช้จ่ายรวมที่ดินและค่าก่อสร้างทั้งสิ้นร่วม 100 ล้านบาท

                      มูลนิธิเด็กโสสะฯ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานนามหมู่บ้านเด็กโสสะภูเก็ต ว่า "หมู่บ้านเด็กโสสะภูเก็ต เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐" ปัจจุบันมีเด็กที่อยู่ในอุปการะ จำนวน 121 คน