reo6_13112562วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 07.00 น. นางภภริญ ใจเขียว นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้ นางภัทรานันทน์ นาควิจิตร ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และนางสุขเกษม รักแต่งาน ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ ร่วมงานประชุมส่วนราชการประจำจังหวัดภูเก็ต "เสวนาสภากาแฟยามเช้าสัญจร" เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และปรึกษาหารือข้อราชการระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกับหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยภาคธุรกิจและเอกชนในจังหวัดภูเก็ต โดยมี นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน