Reo6_21112562วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:00 น.นางภภริญ ใจเขียว นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการ ในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 และคณะกรรมการ ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฎิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีนายปราโมทย์ เกี่ยวพันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดตรัง ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด และเจ้าหน้าที่ผู้จัดเก็บข้อมูลร่วมให้ข้อมูล ตอบข้อซักถาม ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง