reo6_22112562วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:00 น.นางภภริญ ใจเขียวนักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการ ในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 และคณะกรรมการ ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฎิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีนางอาภรณ์ บรรดาศักดิ์ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด และเจ้าหน้าที่ผู้จัดเก็บข้อมูลร่วมให้ข้อมูล ตอบข้อซักถาม ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่