reo6_16122562วันที่ 16 ธันวาคม 2562 นางภภริญ ใจเขียว นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 นำคณะข้าราชการสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 เข้าร่วม "พิธีอัญเชิญ และบรรจุพระพุทธนิโรธรังสี วิสุทธิมงคล พระบรมสารีริกธาตุ และอัฐิธาตุ งานสมโภคชน์พระบรมธาตุเจดีย์เทศรังสีญาณสัมปันโนนุสรณ์และงานกตัญญูรำลึกหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี" ณ บริเวณพระบรมธาตุเจดีย์ วัดเจริญสมณกิจ (วัดหลังศาล) อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี