reo6_23122562ศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้ นางญาดา วงศ์ดาว ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา และนางสาวสุวรรณา รักเหย้า นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการบูรณาการการศึกษาระดับภาค ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร โดยการประชุมดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-24 ธันวาคม 2562 เพื่อจัดทำข้อเสนอแผนงานโครงการของกระทรวงศึกษาธิการภายใต้แผนพัฒนาภาคและสร้างกลไกการขับเคลื่อนการบูรณาการแผนในมิติการศึกษาสำหรับพัฒนาพื้นที่ระดับภาค