reo6_25042562วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 ดร.สุรินทร์ แก้วมณี รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 เดินทางเข้ารับตำแหน่งพร้อมทั้งเป็นประธานประชุมบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ภายใต้กรอบแนวคิดพื้นฐานที่มุ่งเน้นข้อมูลสารสนเทศคู่กับการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สำนักงานศึกษาธิการภาค 6