reo6_14012563วันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 ดร.สุรินทร์ แก้วมณี รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนนโยบายและแนวทางการดำเนินงานการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่ (จังหวัดกระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง และสตูล) เพื่อประสานการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ การประชาสัมพันธ์ การบูรณาการการสร้างนวัตกรรม การมีส่วนร่วม การทำงานเป็นทีม และการสร้างเครือข่าย ที่จะส่งผลให้การขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ณ ห้องคอนเฟอเรนซ์ ชั้น 12 โรงแรมเพิร์ล อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย ศึกษาธิการจังหวัดตรัง (นายปราโมทย์ เกี่ยวพันธ์) ศึกษาธิการจังหวัดพังงา (นายสมรักษ์ ถวาย) ศึกษาธิการจังหวัดระนอง (นายเสถียร รุกขพันธ์)  ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต (นายสันติภัทร โคจีจุล) พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานและผู้แทนของกลุ่มงานในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่