reo6_23012563_01วันพฤหัสบดี ที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 6 นายสันติภัทร โคจีจุล ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต นางภภริญ ใจเขียว ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ศธภ.6 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ที่มีผลคะแนน O-net สูง และต่ำ ณ ห้องประชุมชงโค โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จ.ภูเก็ต โดยมี ทพ.พงษ์ศักดิ์ เกิดวงศ์บัณฑิต ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้บริหารโรงเรียนในพื้นที่เข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอผลงาน ปัญหาอุปสรรค และรับฟังนโยบาย ข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ