วันพฤหัสบดี ที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 6 นายสันติภัทร โคจีจุล ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต นางภภริญ ใจเขียว ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ศธภ.6 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่มีผลคะแนน O-net สูง และต่ำ ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต และโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต โดยมี นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ผู้บริหารโรงเรียน และบุคลากรในพื้นที่ให้การต้อนรับ เข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอผลงาน และรับฟังนโยบาย ข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ