reo6_24012563วันศุกร์ ที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 09:00 น.นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 6 นางภภริญ ใจเขียว ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ศธภ.6 และคณะ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดพังงา สังกัดสพป.พังงา ที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) สูงสุดของจังหวัดในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีนายผดุง ละเอียดศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลาง คณะครู นักเรียน กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ให้การตัอนรับ และเข้าร่วมรายงานผลการดำเนินงาน และรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ