reo6_24012563_01วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 13:30 น.นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 6 นางภภริญ ใจเขียว ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ศธภ.6 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนคลองเคียนรัฐราษฎร์รังสรรค์ อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา สังกัดสพม.14 ที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) ต่ำสุดของจังหวัดในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3โดยมีนายพาหน ร่วมใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองเคียนรัฐราษฎร์รังสรรค์ คณะครู นักเรียน กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ให้การตัอนรับ และเข้าร่วมรายงานผลการดำเนินงาน และรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ