วันจันทร์ ที่ 27 มกราคม 2563 เวลา 13:30 น.
นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 6 นายพิเชฐ เจ้ยทองศรี ศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ นางภภริญ ใจเขียว ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ศธภ.6 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดช่องแบก อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ สังกัดสพป.จังหวัดกระบี่ ที่มีนักเรียนน้อยกว่า 10 คนโดยมีนายชัยยงค์ ตุลารักษ์ รอง ผอ.สพป. จังหวัดกระบี่ นางสาวทิพรัตน์ สุขยัง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดช่องแบก ผู้บริหารโรงเรียนบริเวณใกล้เคียง กรรมการสถานศึกษา และตัวแทนชุมชน ให้การตัอนรับ และเข้าร่วมรายงานผลการดำเนินงาน และรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
reo6_27012563_02วันจันทร์ ที่ 27 มกราคม 2563 เวลา 13:30 น.นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 6 นายพิเชฐ เจ้ยทองศรี ศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ นางภภริญ ใจเขียว ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ศธภ.6 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดช่องแบก อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ สังกัดสพป.จังหวัดกระบี่ ที่มีนักเรียนน้อยกว่า 10 คนโดยมีนายชัยยงค์ ตุลารักษ์ รอง ผอ.สพป. จังหวัดกระบี่ นางสาวทิพรัตน์ สุขยัง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดช่องแบก ผู้บริหารโรงเรียนบริเวณใกล้เคียง กรรมการสถานศึกษา และตัวแทนชุมชน ให้การตัอนรับ และเข้าร่วมรายงานผลการดำเนินงาน และรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ