reo6_28012563_01วันอังคารที่ 28 มกราคม 2563 เวลา 09:30 น.นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 6 นายปราโมทย์ เกี่ยวพันธ์ศึกษาธิการจังหวัดตรัง นางภภริญ ใจเขียว ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ศธภ.6 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดสีหราษฎร์ศรัทธา อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง สังกัดสพป.ตรัง เขต 2 ที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) ต่ำสุดของจังหวัดในระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 โดยมีนายประจักษ์ ช่างเรือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 นายฉลอง ภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการสถานศึกษา คณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับ และเข้าร่วมรายงานผลการดำเนินงาน และรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ