reo6_31012563วันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563 นายสุรินทร์ แก้วมณี ศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้นางภัทรานันทน์ นาควิจิตร นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการรณรงค์และสร้างจิตสำนึก เรื่อง การลดและคัดแยกขยะมูลฝอย และเข้ารับการอบรมให้ความรู้เรื่อง การกรอกข้อมูลในระบบ e-report บนเว็บไซต์ โดย นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดโครงการ