การตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ 1/2563
วันพฤหัสบดี ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10:30 น.
นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 6 นายดาลัน นุงอาหลี ศึกษาธิการจังหวัดสตูล นางตวงเพชร์ คงแก้ว นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ศธภ.6 และคณะ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนท่าศิลาบำรุงราษฏร์ อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล สังกัดสพม.16 ที่มีผลการ
ทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) ต่ำสุดของจังหวัดในระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6
โดยมีนายอำนาจ ฤทธิ์ภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียน ให้การตัอนรับ และเข้าร่วมรายงานผลการดำเนินงาน และรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

reo6_20200220วันพฤหัสบดี ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.30 น.นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 6 นายดาลัน นุงอาหลี ศึกษาธิการจังหวัดสตูล นางตวงเพชร์ คงแก้ว นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ศธภ.6 และคณะ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนท่าศิลาบำรุงราษฏร์ อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล สังกัดสพม.16 ที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) ต่ำสุดของจังหวัดในระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 โดยมีนายอำนาจ ฤทธิ์ภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียน ให้การตัอนรับ และเข้าร่วมรายงานผลการดำเนินงาน และรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ