reo6_20200220_afternoonวันพฤหัสบดี ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 6 นางตวงเพชร์ คงแก้ว นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ศธภ.6 และคณะ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสาครพิทยาคาร อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล สังกัดสพม.16 ที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) ต่ำสุดของจังหวัดในระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 โดยมีนายดำ หมาดสมัน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสาครพิทยาคาร นายกรวินย์ ดวงตา ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียน ให้การตัอนรับ และเข้าร่วมรายงานผลการดำเนินงาน และรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ