การตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ 1/2563
วันพฤหัสบดี ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น.
นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 6 นางตวงเพชร์ คงแก้ว นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ศธภ.6 และคณะ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านเกตรี อำเภอเมือง จังหวัดสตูล สังกัดสพป.สตูล ที่มีผลการ
ทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) สูงสุดของจังหวัดในระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3
โดยมีนางสาวโสภา พันกาแต ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียน ให้การตัอนรับ และเข้าร่วมรายงานผลการดำเนินงาน และรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
reo6_20200221วันพฤหัสบดี ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น.นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 6 นางตวงเพชร์ คงแก้ว นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ศธภ.6 และคณะ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านเกตรี อำเภอเมือง จังหวัดสตูล สังกัดสพป.สตูล ที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) สูงสุดของจังหวัดในระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3โดยมีนางสาวโสภา พันกาแต ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียน ให้การตัอนรับ และเข้าร่วมรายงานผลการดำเนินงาน และรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ