reo6_20200224_904วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11.00 น.  ศึกษาธิการภาค 6 ได้มอบหมายให้ให้นางภัทรานันทน์ นาควิจิตร ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เข้าร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาแหล่งศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น/สถานที่ท่องเที่ยววิถีชุมชน" เนื่องในโอกาสวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปีพุทธศักราช 2563 ณ คลองมุดง บ่อแร่ หมู่ที่ 6 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต กิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยอย่างสมพระเกียรติ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ เป็นประธานในพิธี